آخرین مطالب
  

معرفی مرکز رشد استعداد حرفه ای

 

مقدمــــه      

      در راستای سند چشم انداز علم و فناوری در افق 1404 هجری شمسی جهت پیشبرد اهداف ملی و با توجه به نیاز نیروی حرفه اي دانش آموخته در کشور، مرکز رشد استعداد حرفه ای (ProTalent) بعنوان مرکز تخصصی آموزش کارگاهی به منظور هم افزایی و توسعه فضای کسب و کار، با همکاری نهادهای علمی داخلی و بین المللی اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارتی و حرفه ای می نماید. 
 
 

بیانیه ماموریت

مجموعه برتر آموزشی و تحقیقاتی به منظور رشد و توسعه سطح دانش و ارتقای مهارت های کاربردی در راستای توسعه فضای کسب و کار کشور.
 
 

چشـــــم انداز 

• پيوند با نهادهاي داخلی و بين المللي جهت تعامل سازنده و مؤثر در همكاری‌های علمی و آموزشی.
• بكارگیری فناوری‌های روز و رعایت استانداردهای جهانی به منظور ارتقای کیفیت خدمات آموزشی.
• ایجاد بستر استعدادیابی، رشد، پرورش و هدایت نخبگان در راســتای ترویــج نیروی مهـارت محـور.
• تحقیق، انتـقال و بومی سازی دانـش بین المللی جهت رشد، توسعه و ایجاد ارزش افزوده در کشور.
• مجـــری برتر دوره‌ها و کارگاه های تخصصی آموزش، همایش ها و سمینارهای بین المللی و داخلی .
 
 

ارزش هـــــا

• طراحی و ارائه دوره‌هــای آموزشی حرفـه ای در سطح بین المـــــللی.
• همکاری با مدرسـان خبره و مجرب حرفـه ای داخلی و بین المـــــللی.
• تمـرکز بر اجـرای دوره هــای آموزشـی کارگـاهی تخصصی و کاربردی.
• پرورش نیروی کار مهارتی و ایجاد اشتغال برای کارجویان حرفه ای.
 
 
 
 

 

 
 
عضویت در خبرنامه ایمیل
عضویت در خبرنامه پیامک