آخرین مطالب
  

معرفــــــی اســـاتیـد

 

 

 

 

 

 

دکتر نظام الدین رحیمیان

 

 

مدرس مبانی و کارگاه حسابرسی داخلی

 

 

             رزومه استاد              

 

 

 

 

دکتر سعید موسوی

مدرس رفتار سازمانی  رزومه استاد

 

 

 

 

غلامرضا شجری

مدرس مبانی و کارگاه حسابرسی مستقل رزومه استاد

دکتر اشرف جعفری

مدرس مبانی حسابرسی داخلی رزومه استاد

دکتر هادی قربانی

مدرس نرم افزار حسابرسی رزومه استاد

 

 

 

 

 

 

 

عضویت در خبرنامه ایمیل
عضویت در خبرنامه پیامک